Parkovanie je najvýhodnejšie cez webovú aplikáciu

Kúpiť parkovací lístok

Regulácia statickej dopravy je jedným zo spôsobov, ako je možné znížiť negatívne dopady motorovej dopravy v meste. Keď je áut viac než parkovacích miest, treba určiť pravidlá, kde a za akých podmienok sa bude parkovať.

Dôležitým nástrojom regulácie je spoplatnenie parkovania. Ako ukázali skúsenosti z iných miest Slovenska i zo zahraničia, bez tohto kroku to nejde. Ak chceme problém s nedostatkom parkovacích miest, znečisťovaním životného prostredia a znehodnocovaním verejného priestoru riešiť efektívne, iná cesta nie je.
Dobrou správou je, že obyvatelia s trvalým pobytom v Trnave sú oproti návštevníkom ohľadne spoplatnenia zvýhodnení. Samospráva za nich dostáva od štátu podielové dane, ktoré môže investovať do rozvoja mesta. V regulácii parkovania sú preto finančné podmienky pre tzv. rezidentov nastavené omnoho priaznivejšie.

Už ste niekedy márne hľadali miesto na parkovanie? Máte pocit, že mesto je preplnené automobilmi? Bývate v lokalite, kde večer po príchode z práce už nezaparkujete? Zavadzajú vám autá na chodníku, keď sa tade snažíte prejsť s kočíkom či invalidným vozíkom? Prekáža vám, že sa stav ovzdušia neustále zhoršuje?

Systematicky riešiť problém s parkovaním je nevyhnutnosť. Mesto má slúžiť ľuďom, nie autám. Skúsenosti zo Slovenska aj zahraničia dokazujú, že regulácia parkovania je efektívny spôsob, ako riešiť pálčivú otázku s nedostatkom parkovacích miest a zároveň zvýšiť bezpečnosť na cestách pre chodcov, cyklistov i motoristov, šetriť životné prostredie a v neposlednom rade udržať želanú kvalitu života pre obyvateľov mesta. Ukazuje to aj prax v Trnave – vďaka regulácii sa nám podarilo uvoľniť parkovacie miesta na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej pre domácich obyvateľov.

Správcom systému regulácie parkovania je Mesto Trnava. Umožnuje nám to mať dosah na cenotvorbu jednotlivých možností úhrad parkovného a nevydať ju do rúk súkromných spoločností.  Ďalším veľkým plusom je, že získané financie ostávajú v meste a sú investované do jeho ďalšieho rozvoja.

Je potrebné upozorniť na to, že ceny parkovania v Trnave boli pred zavedením regulácie poddimenzované. Pôvodných 50 centov na hodinu za parkovacie miesto v centre krajského mesta bolo neprimerane málo aj v porovnaní s menšími samosprávami. Poplatok bol príliš nízky a centrálna mestská zóna bola plná áut, ktoré tu parkovali celé dni. Zároveň v lokalitách ako na Ľ. Podjavorinskej neexistoval účinný spôsob, ako tamojším obyvateľom pomôcť nájsť si po príchode domov parkovacie miesto, pretože ulice boli plné áut návštevníkov mesta.

Primárnym cieľom regulácie zo strany samosprávy teda nie je tvorba zisku, ale zlepšenie dopravných podmienok v meste.

Aktuálne máme v Trnave tri mestské zóny (A – centrum, B – záchytné parkoviská v širšom centre, C – parkovisko pri mestskej poliklinike) a osem rezidentských zón. Cenník a podmienky parkovania nájdete na podstránke Parkovanie.

Cenník parkovného nájdete na podstránke Parkovanie.

Spôsoby platby za parkovanie sú štyri:

Najvýhodnejší spôsob je platba v aplikácii, pri dlhodobom parkovaní sa oplatí zakúpiť si parkovaciu kartu.

Rezidentom mesta je fyzická osoba, ktorá je v Trnave prihlásená na trvalý pobyt. Regulácia parkovania tieto osoby oproti ostatným finančne zvýhodňuje.

Rezidentom zóny je fyzická osoba, ktorá má v danej zóne zriadený trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade prechodného pobytu v spoplatnenej zóne musí byť zároveň rezidentom mesta, čiže byť prihlásená na trvalý pobyt na inom mieste v rámci Trnavy.
Rezidenti zón sú oproti ostatným v regulácii výrazne zvýhodnení, za parkovaciu kartu na prvé auto v domácnosti zaplatia iba symbolické jedno euro.

Príklady:

Pán Belo býva v Trnave na Ľ. Podjavorinskej a má tam aj trvalý pobyt. Parkovaciu kartu v Zóne R1 na prvé auto si bude môcť kúpiť za obzvlášť výhodnú cenu.

Pani Konštancia má trvalý pobyt v Trnave na Prednádraží a prechodný pobyt na Ľ. Podjavorinskej, kde aj býva. Ako rezidentka tejto zóny si môže kúpiť parkovaciu kartu za rovnakých podmienok ako pán Belo.

Pán Anton má trvalý pobyt v inom meste, býva však v Trnave na Ľ. Podjavorinskej, kde má prechodný pobyt a chce si kúpiť parkovaciu kartu. Zaplatí za ňu viac než pán Belo a pani Konštancia, ktorí sú v tejto zóne rezidentmi.

Za každého občana, ktorý je v meste prihlásený na trvalý pobyt, dostáva daná samospráva od štátu podielové dane. Tieto financie tvoria podstatnú časť mestského rozpočtu. Okrem toho občania vo svojom meste platia miestne dane. Obyvatelia, ktorí tu žijú bez trvalého pobytu, síce využívajú služby mesta, jeho infraštruktúru a podobne, ich dane však idú inam. Zvýhodnenie v regulácii parkovania je jedným z benefitov pre Trnavčanov s trvalým pobytom v meste, pretože aj vďaka nim môže Trnava rásť a napredovať.

Nie, karty Rezident zóny sa nemôžu minúť. Sú virtuálne (ako ostatné druhy kariet), teda nehrozí, že sa niekomu karta neujde.
Má na ňu nárok ten, kto má v rezidentskej zóne trvalý pobyt (alebo prechodný pobyt v rezidentskej zóne a trvalý pobyt inde v Trnave). Vlastníctvo rezidentskej karty však majiteľovi negarantuje voľné parkovacie miesto.

Držitelia karty Rezident zóny majú k dispozícii kredit v rozsahu 100 hodín ročne na parkovanie pre svoje návštevy – rodinu, známych, remeselníkov či opatrovateľov a podobne.

Na kredit pre návštevy majú nárok aj rezidenti zóny, ktorí nevlastnia auto. Majú možnosť kúpiť si parkovaciu kartu Návšteva zóny iba za jedno euro ročne a keďže sami nezaťažujú statickú dopravu vozidlami, ich návštevnícky kredit je až 150 hodín na rok.

Mysleli sme aj na ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na osobnú asistenciu či opatrovanie, alebo im je poskytovaná domáca opatrovateľská služba. S kartou Návšteva zóny – ŤZP majú nárok až na 250 hodín ročne pre svojich opatrovateľov a iných návštevníkov. Rovnakú možnosť majú aj rodičia maloletých detí s ŤZP.

Výška kreditov pre návštevy v kocke:

 • parkovacia karta Rezident zóny (pre ľudí s trvalým pobytom v zóne, príp. prechodným + TP inde v Trnave): 100 hodín ročne
 • parkovacia karta Návšteva zóny (pre rezidentov zóny bez auta): 150 hodín ročne
 • nová parkovacia karta Návšteva zóny – ŤZP (pre rezidentov zóny s ŤZP alebo rodičov detí s ŤZP): 250 hodín ročne

Kredity sa uplatňujú prostredníctvom webovej aplikácie DataMesta.

Návod na uplatenie kreditu pre návštevy

Webovú aplikáciu DataMesta nájdete na adrese datamesta.trnava.sk. Má dve sekcie:

 1. MOJA ZÓNA je prístupná po registrácii a umožní vám napríklad požiadať o vydanie parkovacej karty online alebo čerpať kredit na parkovanie pre vaše návštevy,
 2. PARKOVANIE je prístupné aj bez registrácie, rýchlo a jednoducho si tam kúpite parkovací lístok online za najvýhodnejšiu cenu (v porovnaní s SMSKami či platbou v parkovacom automate).

Podrobnejšie informácie vám poskytne návod pre používateľov aplikácie DataMesta.

Skôr, ako vo webovej aplikácii DataMesta požiadate o vydanie parkovacej karty, je potrebné sa zaregistrovať. Na adrese datamesta.trnava.sk vyplníte svoje údaje a priložíte sken alebo fotografiu oboch strán občianskeho preukazu. Je to nutné kvôli jednoznačnej identifikácii žiadateľa a overeniu údajov v informačnom systéme samosprávy. Požiadať o kartu môžete aj osobne v klientskom centre na Trhovej 3, v tom prípade sa nikam neregistrujete, iba predložíte svoj občiansky preukaz.

Pri žiadosti o zvýhodnené parkovacie karty je potrebné overiť, či žiadateľ a jeho vzťah k vozidlu, na ktoré sa má parkovacia karta vydať, spĺňajú stanovené podmienky. Na tento účel je pri elektronickej žiadosti vo webovej aplikácii datamesta.trnava.sk alebo osobne v klientskom centre potrebné predložiť:

 • úradne overený súhlas vlastníka bytu:
  Zvýhodnené karty pre rezidentov zóny sú viazané na konkrétnu domácnosť. Na prvé auto v domácnosti si môžete zakúpiť parkovaciu kartu za jedno euro, na druhé za 99 eur, pokiaľ máte v Zóne R1 trvalý pobyt (prípadne prechodný pobyt v R1 a trvalý pobyt na inom mieste v Trnave).
  Ak ste vlastníkom bytu vy osobne, nemusíte tento doklad prikladať, pokiaľ by však o zvýhodnenú kartu chceli žiadať iní členovia vašej domácnosti, ste týmto spôsobom chránený, aby zvýhodnené karty na domácnosť „neminuli“ bez vášho vedomia,
 • platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole motorového vozidla:
  Záleží nám na tom, aby verejné priestranstvá slúžili ľuďom. Parkovacie miesta sú určené na autá, ktoré ich majitelia využívajú, nie na odstavenie nepojazdných, nevyužívaných vozidiel a vrakov. Tie nepatria na sídliská, pretože môžu poškodzovať či ohrozovať životné prostredie a narúšať estetický vzhľad mesta. Z tohto dôvodu vydávame parkovacie karty iba na autá s platným osvedčením o technickej a emisnej kontrole.
 • technický preukaz motorového vozidla (veľký):
  Doklad je potrebný, aby sme mohli identifikovať vozidlo a jeho majiteľa a overiť, že žiadateľ spĺňa podmienky na vydanie karty.
 • používateľ služobného vozidla aj na súkromné účely prikladá dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • člen štatutárneho orgánu alebo prokurista držiteľa/vlastníka vozidla, na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať, nemusí prikladať doklad; výpis zo živnostenského registra, obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, si zabezpečí mestský úrad z verejne dostupných registrov;
 • používateľ motorového vozidla na základe leasingovej zmluvy prikladá sken alebo fotografia leasingovej zmluvy.

Parkovacie karty sú od 1. augusta v súvislosti so štartom regulácie statickej dopravy už iba elektronické, neumiestňujú sa na vozidlo. Mestská polícia mesta Trnavy overuje ich platnosť v online databáze.

Nuž, nie, takto to nefunguje. Protihodnotou spoplatneného parkovania je menej áut v meste, zdravšie životné prostredie a lepší život, nie parkovacie miesto. Vďaka regulácii však máte väčšiu šancu na jeho nájdenie. A zároveň veríme, že túto šancu dáte aj ostatným, ak niekedy necháte auto doma a prídete do centra autobusom či na bicykli alebo peši.

Nie, držitelia parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím parkujú v Trnave naďalej zadarmo.

V našom meste ste naďalej vítaný. Ako návštevník, ktorý tu nemá trvalý pobyt, si môžete vybrať z viacerých možností úhrady parkovného, oproti rezidentom však za parkovanie zaplatíte viac.

Všetky informácie nájdete v príslušných všeobecne záväzných nariadeniach mesta Trnavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta.

Všetky informácie o parkovaní v meste

Moto

Parkovanie, obnova cestných komunikácií, aktuálne rozkopávky. Všetko, čo vodič v Trnave potrebuje vedieť.

Zistiť viac

Cyklo

Bicykle sú ekologickou, efektívnou a zdravou formou individuálnej prepravy v meste. Ako si požičať bicykel v Trnave? Po akých trasách jazdiť alebo kde bezpečne zaparkovať?

Zistiť viac

Pešo

Pohľad na dopravu v meste očami chodcov nie je iba o stave chodníkov. Hľadáte mapu zastávok mestskej autobusovej dopravy alebo lokality na beh?

Zistiť viac